Bodil Aleksandersen, Fagforbundet. Tone Børtvedt, Samfunnsviterne, Hanne Opsal, Juristforbundet, Nina Zandstra, Utdanningsforbundet. Kristine Berdal, Utdanningsforbundet. Bente Ormevik, Fagforbundet. Lars Sverre Hausnes, Akademikerne. Trude E. Villanger, Hovudverneombod. Britt-Jorun Sæthre, Norsk Fysioterapiforbund, Gjertrud Ekerhovd,  Norsk Psykologforening. Rikard Kvaal, Delta. Einar Lunde, Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon

 

 

 

Arbeidet med kommunesamanslåinga har i stor grad prega arbeidet i 2018. Vi opplever at dette har vore spanande, men og krevjande. Vårt mål er at partane jobbar saman slik at det vert gode prosessar.

Prosjektorganisasjonen har sett saman ei overordna styringsgruppe. I denne er arbeidstakarorganisasjonane og vernetenesta v/hovudverneombod representerte etter hovudsamanslutningsmodellen.

Hovudprosjekt til kvart kommunalsjefsområde vart starta opp hausten 2018, og hovudtillitsvalde og hovudverneombod er representerte i alle prosjekta.

I delprosjekta har dei tilsette vore representert i ulik grad som tillitsvald, hovudtillitsvald, tilsett eller verneombod.

 

Hovudsamanslutningane LO, YS, Unio og Akademikarane i Fjell kommune har hatt eit tett og nært samarbeid med hovudsamanslutningane i Sund og Øygarden. Arbeidstakarorganisasjonane vil arbeida for å sikre dei tilsette sine rettar, som er fastsette i lov- og avtaleverk.

 

Arbeidstakarorganisasjonane og vernetenesta er opptekne av at arbeidet med kommunesamanslåinga skal ha eit HMT-perspektiv. Informasjon og medverknad må til for at ei omstilling skal bli konstruktiv og positiv for den enkelte arbeidstakaren.

 

I 2018 har vi mellom anna og hatt særs fokus på:

 

 • helse, miljø og tryggleik
 • samarbeid mellom tillitsvalde, verneombod og leiar
 • auka bruk av avvikssystemet QM+
 • heiltidskultur
 • reduksjon i sjukefråværet.

 

Tilsetteorganisasjonane og vernetenesta takkar medlemmer og tilsette for samarbeidet i 2018.

 

Hovudtillitsvalde i Fjell kommune

Forbund

 • Namn

Akademikerne

 • Lars Sverre Hausnes

 

Delta

 • Rikard Kvaal

 

Den norske jordmorforening (DNJF)

 • Åshild Gavlen

 

Fagforbundet

 • Bodil Aleksandersen
 • Bente Ormevik

 

Fellesorganisasjonen (FO)

 • Tone Bubandt

 

Juristforbundet

 • Hanne Opsal

 

Musikernes-Fellesorganisasjon (MFO)

 • Jan Øyvind Hanevik

 

Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon (NITO)

 • Einar Lunde

 

Norsk Ergoterapeutforbund (NETF)

 • Trude Monclair Johansen

 

Norsk Fysioterapiforbund (NFF)

 • Britt-Jorun Sæthre

 

Norsk Psykologforening

 • Gjertrud Ekerhovd

 

Norsk Sykepleierforbund (NSF)

 • Jana Wietschorke

 

Skolelederforbundet (NSLF)

 • Anne-Merete Vabø Haugane

 

Tekna

 • Heine Kleppe

 

Utdanningsforbundet

 • Nina Zandstra (skule)
 • Kristine Berdal (barnehage)

 

Hovudverneombod

 • Trude Erstad Villanger

Fjell kommune

Adr.: postboks 184, 5342 Straume

Tlf.: +47 55 09 60 00

ÅRSMELDING 2018

ÅRSMELDING 2018